Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI GEODEETIDE ÜHING PÕHIKIRI

Kinnitatud EGÜ üldkoosolekul 13.04.2007

1. ÜLDSÄTTED, NIMETUS, AADRESS 

Eesti Geodeetide Ühing (edaspidi Ühing) on 27. veebruaril 1926.a. asutatud Eesti Geodeetide Ühingu õigusjärglane ning jätkab 1940.a. katkenud tegevust ja 1938.a. põhikirjas fikseeritud üldideede teostamist.
Ühing teeb koostööd Rahvusvahelise Maamõõtjate Liidu (FIG) jt. erialaliste rahvusvaheliste ühendustega.
Ühingu tegevus seostatakse maa kui põhilise loodusvara heaperemeheliku kasutamise ning loodusliku ja rahvuskultuurilise elukeskkonna hoidmise vajadusega.
1.1 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, milline vabatahtlikkuse põhimõttel ühendab isikuid, kelle vähemalt üks tegevusala on seotud geomaatika, geodeesia, maakorralduse või territoriaaluuringute kaardistamisega.
1.2 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.
1.3 Ühingul on pitsat, kirjablankett ning oma sümboolika
1.4 Ühingu nimetus: Eesti Geodeetide Ühing
1.5 Ühingu asukoht: Eesti Vabariik, Tallinn

2. ÜHINGU EESMÄRGID 

2.1 Ühingu eesmärkideks on:
2.1.1 geomaatika, geodeesia, maakorralduse, territoriaaluuringute, kaardistamise ja maa kasutamisega seotud tegevusalade ning vastava(te) infosüsteemi(de) kujundamine ja edendamine Eestis;
2.1.2 Ühingu liikmete kutsealadega seotud tehniliste, õiguslike, hariduslike, majanduslike ja sotsiaalsete probleemide käsitlemine;
2.1.3 ametialase kutsehariduse edendamine, erialade propageerimine, spetsialistide järelkasvu ja Ühingu veteranide eest hoolitsemine;
2.1.4 erialaste sidemete loomine ja arendamine välismaal;
2.1.5 erialaste teaduslik-tehniliste ja metoodiliste uurimistööde organiseerimine ning teadus- ja tehnikasaavutuste propageerimine;
2.1.6 geomaatika, geodeesia, maakorralduse, territoriaaluuringute, kaardistamise ja maa kasutamisega seotud ajaloolist väärtust omavate dokumentide, seadmete jmt. kogumine ja säilitamine ning kutsetraditsioonide arendamine;
2.1.7 geodeesia ja kartograafia ning territoriaaluuringute alase seadusandluse ja standardite väljatöötamisele kaasaaitamine;
2.1.8 Ühingu liikmete huvide kaitsmine
2.2 Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on Ühingul õigus:
2.2.1 avada ja sulgeda pangaarveid;
2.2.2 võtta laenu;
2.2.3 omandada, rentida ja võõrandada vallas- ja kinnisvara;
2.2.4 omada kõiki tsiviilõigusi ja –kohustusi (nii varalisi kui ka mittevaralisi), mis ei ole vastuolus Ühingu eesmärkidega;
2.2.5 võtta vastu ja teha annetusi;
2.2.6 asutada stipendiume;
2.2.7 võtta tööle ja vabastada töölt Ühingu töötajaid;
2.2.8 moodustada Ühingu osakondi;
2.2.9 moodustada ajutisi ja alalisi komisjone ning töögruppe;
2.2.10 asutada ja sulgeda perioodilisi väljaandeid ning publitseerida erialaseid trükiseid;
2.2.11 korraldada atesteerimist;
2.2.12 korraldada täiskasvanute ametialast täiendkoolitust;
2.2.13 olla kutsekvalifikatsiooni omistavaks organiks;
2.2.14 osaleda standardite, tehniliste normatiivaktide ja õigusaktide eelnõude koostamisel;
2.2.15 teha erialaseid ekspertiise ning ettepanekuid seaduseelnõu algatamiseks ühingu eesmärkidega seotud küsimustes;
2.2.16 korraldada ekspeditsioone, konverentse, seminare, kursusi, näitusi, konkursse jms;
2.2.17 olla teise ühingu või liidu liige.

3. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 

3.1 Ühingu liikmeks võivad olla kõik füüsilised või juriidilised isikud kes tunnustavad Ühingu põhikirja, Heade Tavade Koodeksit ja Eetikakoodeksit. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget.
3.2 Ühingul on hääleõiguslikud üksikliikmed ja kollektiivliikmed ning hääleõiguseta auliikmed ja toetajaliikmed.
3.3 Üksikliikmeteks on Ühingu asutajaliikmed ning füüsilised isikud, kes on Ühingu liikmeks võetud nende poolt juhatusele esitatud sooviavalduse alusel.
3.4 Kollektiivliikmeteks on juriidilised isikud, kes tunnistavad Ühingu põhikirja ning vastavad juhatuse poolt heakskiidetud nõuetele.
3.5 Auliikmeteks valitakse isikud, kellel on Ühingu ees erilisi teeneid.
3.6 Toetajaliikmeteks on füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad Ühingu põhikirja, teevad annetusi ja toetavad materiaalselt Ühingu tegevust.
3.7 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ja liikmete arvestuse korraldab juhatus.
3.8 Ühingu liikmeks astuda sooviv isik esitab kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele, kes vajaduse korral võib nõuda temalt täiendavat informatsiooni.
3.9 Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.
3.10 Ühingu liikmel on õigus juhatusele esitatava avalduse alusel taotleda liikmelisuse peatamist mõjuvatel põhjustel.
3.11 Ühingu liikmel on õigus juhatusele esitatava avalduse alusel Ühingust välja astuda.
3.12 Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega alljärgnevatel juhtudel:
3.12.1 põhikirja, Heade Tavade Koodeksi või Eetikakoodeksi rikkumisel;
3.12.2 Ühingu huvide ja maine kahjustamise tõttu;
3.12.3 Ühingu üksikliige ei ole tasunud jooksva aasta liikmemaksu kalendriaasta lõpuks;
3.12.4 Ühingu kollektiivliige ei ole täitnud Ühingu ja kollektiivliikme vahel sõlmitud lepingu tingimusi.
3.13 Ühingust väljaarvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.14 Kui ühingu liige ei nõustu juhatusepoolse väljaarvamise otsusega, võib liige nõuda selle otsustamist üldkoosoleku poolt.
3.15 Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
3.16 Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

4. ÜHINGU VARA JA RAHALISED VAHENDID 

4.1 Ühingu vara ja rahalised vahendid moodustuvad sisseastumismaksudest, liikmemaksudest, kollektiivliikmete lepingutasudest, Ühingule kuuluvast omandist, toetustest, annetustest, ürituste korraldamisest saadavast tulust, lepingulistest töödest saadavast tulust, kirjastamisest jm. majandustegevusest.

5. ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

5.1 Ühingu liikmel on õigus:
5.1.1 osaleda Ühingu tegevuses kooskõlas Ühingu eesmärkidega;
5.1.2 osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel juhatuse poolt määratud soodushinnaga;
5.1.3 kasutada Ühingu käsutuses olevat informatsiooni;
5.1.4 esitada ettepanekuid, taotlusi ja arupärimisi Ühingu ning tema töö- ja juhtorganite tegevuse kohta;
5.1.5 valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
5.1.6 osaleda Ühingu üldkoosolekutel isiklikult või esindaja kaudu;
5.2 Ühingu liige on kohustatud:
5.2.1 järgima Ühingu põhikirja ja täitma Ühingu üldkoosoleku otsuseid;
5.2.2 aktiivselt osalema Ühingu ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel;
5.2.3 hoidma ja otstarbekalt kasutama Ühingu vara;
5.2.4 hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel Ühingu mainet;
5.2.5 täitma Maamõõtjate Eetikakoodeksi ja Heade Tavade Koodeksi nõudeid;
5.2.6 tasuma iga aasta I kvartali jooksul jooksva aasta eest liikmemaksu.

6. ÜHINGU JUHTIMINE 

6.1 Üldkoosolek:
6.1.1 Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.
6.1.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.1.2.1 põhikirja muutmine;
6.1.2.2 eesmärgi muutmine;
6.1.2.3 juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine
6.1.2.4 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;
6.1.2.5 juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
6.1.2.6 Ühingu tegevuse lõpetamine ja varade jaotamine.
6.1.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
6.1.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 2 (kaks) nädalat.
6.1.5 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
6.1.6 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata osavõtvate liikmete arvust, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja Ühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid.
6.1.7 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
6.1.8 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu hääleõiguslik liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volitus. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.
6.1.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
6.1.10 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu hääleõiguslikud liikmed.
6.1.11 Igal ühingu liikmel on 1 (üks) hääl. Liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
6.2 Ühingut esindab ja tema tegevust juhib Ühingu juhatus.
6.2.1 Ühingu juhatus koosneb 7 – 11 (seitsmest kuni üheteistkümnest) liikmest. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes.
6.2.2 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek.
6.2.3 Juhatuse volituste tähtaeg on 2 (kaks) aastat. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
6.2.4 Juhul, kui juhatuse liikmete arv langeb alla 7 (seitsme), kutsutakse kokku erakorraline üldkoosolek.
6.2.5 Juhatuse pädevuses on:
6.2.5.1 tegevuskavade koostamine ja tegevuse korraldamine Ühingu eesmärkide saavutamiseks;
6.2.5.2 liikmete Ühingusse vastuvõtmine, liikmete Ühingust väljaarvamine ja liikmete arvestuse korraldamine;
6.2.5.3 Ühingu nimel lepingute sõlmimine
6.2.5.4 Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumine, üldkoosoleku ettevalmistamise ja otsuste täitmise korraldamine;
6.2.5.5 Ühingu palgaliste töötajatega töölepingute sõlmimine, nende töötasu, tööülesannete ja volituste määramine;
6.2.5.6 raamatupidamise korraldamine;
6.2.5.7 raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ning esitamine üldkoosolekule;
6.2.5.8 Ühingu ja Ühingu liikmete vaheliste kohustuste täitmise jälgimise korraldamine;
6.2.5.9 laenude võtmise, vallas- ja kinnisvara omandamise, rentimise ning võõrandamise otsustamine, sealjuures Ühingu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine üldkoosoleku otsuses ettenähtud tingimustel;
6.2.5.10 Ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt Ühingu eesmärkidele;
6.2.5.11 Ühingu sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine;
6.2.5.12 osakondade moodustamine ning nende tegevuse lõpetamine, samuti osakondade juhtorganite volituste määramine;
6.2.5.13 alaliste ja ajutiste komisjonide ning töögruppide moodustamine Ühingu eesmärkide saavutamiseks;
6.2.5.14 muude ülesannete täitmine, mis ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.
6.2.6 Juhatus valib esimehe ja aseesimehe
6.2.7 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 (üks) kord kvartalis. Koosoleku toimumisest peab juhatuse liikmetele ette teatama vähemalt 7 (seitse) päeva.
6.2.8 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
6.2.9 Juhatus võtab otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl, tema äraolekul aseesimehe hääl.
6.2.10 Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletab kirjalikult üle poole juhatuse liikmetest.

7. ÜHINGU OSAKONNAD 

7.1 Ühingul võivad olla osakonnad. Osakonnad ei ole juriidilised isikud.
7.2 Osakonnal võib olla oma üldkoosolek ja juhatus, millised on pädevad vastu võtma otsuseid Ühingu juhatuse otsusega kindlaksmääratud volituste ulatuses.
7.3 Osakondade juhatuste liikmed, kes ei ole Ühingu juhatuse liikmed, võivad Ühingut õigustoimingutes esindada ainult volituse alusel.

8. JÄRELEVALVE ÜHINGUS 

8.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet Ühingu tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

9. ÜHINGU LÕPETAMINE 

9.1 Ühing lõpetatakse:
9.1.1 üldkoosoleku otsusega;
9.1.2 Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla 2 (kahe);
9.1.3 muul seaduses ettenähtud alusel.
9.2 Ühingu lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmetest.
9.3 Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerimismenetlus viiakse läbi kooskõlas Mittetulundusühingute seadusega.