Euroopa Maamõõtjate Tegevusjuhend

Hea ühingu liige

2005 aastal liitus Eesti Euroopa Liiduga, sellele eelnes ja on jätkunud kuni tänaseni erinevate seaduste harmoniseerimine Eesti enda seadustega. Samal aastal omistati EGÜ-le, Eesti esindajana, CLGE vaatleja staatus. Euroopa Geodeetide Nõukogu (CLGE) täisliikmeks võeti Eesti 9. Oktoobri 2007 aastal Luksemburgis toimunud üldkogu otsusega, olles sellega 25-s täisliige.

12. Septembril 2009 allkirjastati Roomas CLGE poolt välja töötatud “Euroopa Maamõõtjate Tegevusjuhend”, et ühtlustada Euroopa tasandil maamõõtja mõistet ja nende poolt pakutavate teenuste sisu ja taset.

EGÜ-l on juba olemas enda “Heade tavade koodeks” ja “Eetikakoodeks”.
“Euroopa Maamõõtjate Tegevusjuhendi” kinnitamisega näitame, et me aktsepteermie ka üle Euroopaliselt kokkulepitud põhimõtteid.

EGÜ juhatus

Välja antud Euroopa Geodeetide Nõukogu ja Geometer Europas (CLGE-GE) poolt

Sissejuhatus

Euroopa maamõõtjad on akadeemilise ja ametialase kvalifikatsiooniga professionaalid, kellel on juriidilised ja tehnilised ekspertteadmised mitmesuguste maamõõduülesannete täitmiseks (selle ameti mittedefinitiivne määratlus on ära toodud käesoleva Tegevusjuhendi Lisas 1). Euroopa maamõõtjate tööl on põhimõtteline tähtsus määratlemaks, piiritlemaks, hooldamaks ja täiustamaks seda majanduslikku, füüsilist ja sotsiaalset keskkonda, kus toimuvad kõik inimtegevused. Oma rollis, mis neil on keskkonnas ja Euroopa juriidiliste süsteemide toimimises, tunnistavad nad oma põhilist vastutust tagada nii tarbijate kui meie unikaalse keskkonna kaitse. Sel viisil annavad Euroopa maamõõtjad erilise ja elutähtsa panuse kõigi Euroopa tarbijate elukvaliteeti.

Nende professionaalsus, oskused, ekspertteadmised ja objektiivsus füüsilise, sotsiaalse, juriidilise ja majandusliku keskkonna säästliku ja efektiivse planeerimise ja haldamise saavutamisel tagavad kõigi Euroopas toimuvate inimtegevuste kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse. Sellega on neil Euroopa Liidu, oma valitsuste, klientide ja laiema avalikkuse ees selge ja pidev vastutus nii praeguste kui tulevaste põlvkondade pikaajalise heaolu eest.

Nende ametialased ekspertteadmised ja sõltumatus, mida toetavad kõrgeim professionaalsuse tase ja eetilised põhimõtted, tagavad maamõõduteenuste kvaliteedi. Selle kindlustavad maamõõtjate riiklike liitude distsiplinaarreeglistikud, käesolev Tegevusjuhend ning olemasolul ka seaduslikud volitused ja riiklikud reeglistikud.

Loe täispikkuses siit:

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.

GEODEET nr 52 ilmus 2024 aasta jaanuaris.

Ootame igal ajal  artikleid aadressile geodeet@egu.ee

Palume võimalusel teha pildid nii hea kvaliteediga kui võimalik, seda nii pikslite kui valguse osas. Vajadusel võib saata pildid eraldi.

Reklaamide osas kontakteeruda palun egu@egu.ee. 
Reklaamid on tasulised.

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Aive Liibusk

Toimetus:

Aive Liibusk, Helju Jürma.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee