Jooksev ajakava/info taotlejale

Kevadvooru 2019 saab taotlusi esitada kuni 15. aprill.

———————————————————————-

 

Maakorraldaja ja Maamõõtja kutse-eksam toimub 15. jaanuaril 2019 Tartus, Maaülikooli õppehoones Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), ruum 2A13 algusega kell 11:00. Eksam on kirjalik. Taotlejal palutakse kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Maakorraldaja kutseeksamiks valmistumise materjalide loetelu

  1. tase

1) Maakatastriseadus

2) Keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord“

3) Maakorraldusseadus

4) Kinnistusraamatuseadus

5) Asjaõigusseadus

6) Metsaseadus

7) Looduskaitseseadus

8) Euroopa maamõõtjate tegevusjuhend https://egu.ee/?s=Euroopa+maam%C3%B5%C3%B5tjate+tegevusjuhend

9) Eesti Geodeetide Ühingu eetikakoodeks https://egu.ee/?s=Eetikakoodeks

10) Heade tavade koodeks https://egu.ee/?s=heade+tavade+koodeks

11) Maa-ameti Geoportaal Maaomaniku meelespea http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Maaomaniku-meelespea-p549.html

12) Maa-ameti katastrimõõdistamise infopäeva materjalid https://www.maaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/uritused

13) Jüri Randjärv Geodeesia I ja II osa

 

  1. tase

1) Maakatastriseadus

2) Keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord“

3) Maakorraldusseadus

4) Kinnistusraamatuseadus

5) Tsiviilseadustiku üldosa seadus

6) Asjaõigusseadus

7) Riigivaraseadus

8) Notariaadiseadus

9) Haldusmenetluse seadus

10) Metsaseadus

11) Looduskaitseseadus

12) Planeerimisseadus

13) Ehitusseadustik

14) Euroopa maamõõtjate tegevusjuhend https://egu.ee/?s=Euroopa+maam%C3%B5%C3%B5tjate+tegevusjuhend

15) Eesti Geodeetide Ühingu eetikakoodeks https://egu.ee/?s=Eetikakoodeks

16) Heade tavade koodeks https://egu.ee/?s=heade+tavade+koodeks

17) Maa-ameti Geoportaal Maaomaniku meelespea http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Maaomaniku-meelespea-p549.html

18) Maa-ameti katastrimõõdistamise infopäeva materjalid https://www.maaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/uritused

Täiendav info:

Kaasusülesande lahendamine ei eelda täiendavat kodust ettevalmistamist. Samuti ei eelda kaasusülesande lahendamine tehniliste vahendite kasutamist kohapeal, koordinaatide arvutamist vms. 15. jaanuaril maakorraldaja 6. taseme taotlejatele lahendamiseks antava kaasuse puhul hindab komisjon ülesande lahendamiseks vajalike tegevuste/toimingute jms kirjeldamist ja oma valikute põhjendamist. Kaasusülesande lahendamiseks antakse eksami sooritajale kasutamiseks katastriüksuse moodustamise toimikud koos lisadega (koopiad), katastriüksuse kohta maakatastris registreeritud andmed ja katastrikaardi väljatrükid erinevatel taustadel.

———————————————————————————————————————–

 

Avalduste esitamise tähtaeg sügisvoorus on 15. oktoober 2018.