Täiendõppe maht

Täiendõppe maht ja selle tõendamise arvestamine.

 Täiendõppe sisuMahu arvestusEsitatav dokument kutsekomisjonile
Erialased täiendkoolitused
1Osalemine kuulajana erialastel koolitustel, loengutel, kursustel, praktilistel õppustel, seminaridel või konverentsidelVastavalt akadeemiliste tundide (ak t) arvule ja koolituse tasemele1) või vastavalt koolituse tunnistusel välja toodud TP arvuleKirjalik tõend või koolituse tunnistus, kus on toodud välja toimumise aeg, loengu teema ja/või (koolitus)kava, lektor, sisu lühikirjeldus, ak t arv)
2Erialased õpingud kutse-, kõrg- või rakenduskõrgkoolis1 TP = 1 EAPVäljavõte kõrgkooli õppeinfosüsteemist või akadeemiline õiend
3Tööandja poolt läbiviidud ettevõtte sisesed erialased koolitusedVastavalt ak t arvule ja koolituse tasemele1) Tööandjapoolset koolitust saab arvestada kuni 8 TP kutsetaseme arvestusperioodi kohtaEeldab koolitusprogrammi eelnevat kooskõlastamist kutsekomisjoniga. Kirjalik tõend või koolituse tunnistus, kus on toodud välja toimumise aeg, loengu teema ja/või (koolitus)kava, lektor, sisu lühikirjeldus, ak t arv)
4Tööandja-poolne ettevõtte sisene nn õpipoisi õpeVastavalt ak t arvule arvestusega 1 TP = 26 ak tEeldab õppeprogrammi eelnevat kooskõlastamist kutsekomisjoniga. Tööandja-poolne õpipoisi koolitamine eeldab õppeprogrammi koostamist, kus on kirjas õppe eesmärk, õpiväljundid, õppe sisu lühikirjeldus. Tööandja määrab õpipoisile mentori, kes vastutab õppeprogrammi täitmise eest. Mõlemad pooled lepivad enne õppe algust kokku programmis ja ajakavas. Õpipoiss on kohustatud õppe käigus täitma õpipäevikut, kuhu paneb kirja tehtud tööd, ajakulu ning enesereflektsiooni iga töö kohta. Mentor kinnitab õpiväljundite saavutamise.
5Ettekande, loengu pidamine või praktikumi läbiviimine erialastel koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidelTP = ak t arv × 3Väljavõte koolituse, kursuse vms kavast (sh toimumise aeg ja koht)
6Erialase bakalaureuse, magistri- või doktoritöö juhendamineVastavalt kuni 8, 12 või 16 TP, kaasjuhendamisel TP × 0,5. Rakendub vaid kaitstud töödeleTöö lühikokkuvõte (abstract) ja kõrgkooli kinnitus või tõend töö kaitsmise kohta
7Erialaste publikatsioonide avaldamine1-6 TP publikatsiooni kohta vastavalt publikatsiooni klassifikatsioonile2)Publikatsiooni koopia koos viitega avaldamiskohale
Muu täiendõpe
8Osalemine erialaga seonduvatel koolitustel (näiteks ehitus-, juhtimis-, suhtlemis-, tööohutusalased jms), loengutel, kursustel, praktilistel õppustel, seminaridel või konverentsidelVastavalt akadeemiliste tundide arvule  ja koolituse tasemele1) või vastavalt koolituse tunnistusel välja toodud TP arvule. Mitte üle 50% nõutud täiendõppe kogumahustKirjalik tõend või koolituse tunnistus, kus on toodud välja toimumise aeg, loengu teema ja/või (koolitus)kava, lektor, sisu lühikirjeldus, ak t arv)
9Erialase bakalaureuse, magistri- või doktoritöö retsenseerimine ja/või oponeerimineVastavalt kuni 4, 6 või 8 TPRetsensioon
10Erialase õppepraktika juhendamineTP = 1 EAP × 0,25 EAP-de maht lähtub kõrgkooli erialapraktika mahustLühikokkuvõte panuse sisust, tööde kirjeldusest, ajakulust (ak t arv) ja kõrgkooli kinnitus õppepraktika arvestuse kohta
11Tegevus Ühingu organites ja Ühingu huvides (v.a. üldkogu), näit. Ühingu huvides ja ülesandel Ühingu esindamine komisjonides või töögruppides, EVS standardite väljatöötamine, Ühingu huvides ja ülesandel seaduseelnõudele õiguslike arvamuste koostamine, seadusemuudatuste eelnõu koostamine või osalemine Ühingu õigusaktide väljatöötamiselKuni 5 TP aastas TP = ak t × 0,5Lühikokkuvõte panuse sisust ja ajakulust (ak t arv)

1)Arvestades koolituse lektori kvalifikatsiooni, loengu sisu ja koolituse kestvust, arvutatakse koolituse eest saadava täiendusõppe punktide väärtus kolme teguri korrutisena:
TP = LK × S × ak t,

kus LK – lektori kvalifikatsioon
1,2 – kõrgkooli professor (PhD);
1,0 – kõrgkooli õppejõud (v.a. professor) või inseneri kutsega (tase 7 või tase 8) spetsialist;
0,7 – muu spetsialist.


S – koolituse sisu
0,85 – aktuaalsete, uute ja perspektiivsete arvutusmeetodite sisu või mõõtmismeetodite selgitamine, seadusandluse selgitamine ning praktilise kogemuse üldistamine;
0,75 – üldpõhimõtete selgitamine ning praktiliste seoste ning näidete toomine;
0,4 – toote tutvustus, erialaseminar, konverents jms.

ak t – koolituse kestvus akadeemilistes tundides.

2) Arvestades publikatsiooni klassifikatsiooni, arvutatakse publitseerimise eest saadava täiendusõppe punktide väärtus:

6 TP – teadusartikkel, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides või artikkel/peatükk Web of Science andmebaasidesse kuuluvas kirjastuse välja antud kogumikes või erialane monograafia või kõrgkooliõpik;
4 TP – eelretsenseeritud teadusartikkel rahvusvahelistes või Eesti ja teiste riikide eelretsenseeritavates teadusajakirjades;
3 TP –  artikkel/ettekanne, mis on avaldatud konverentsikogumikes;
2 TP – erialane populaarteaduslik artikkel (nt ajakirjas Geodeet, Inseneeria, Ehitaja jms) või õpik ja muud õppeotstarbeline publikatsioon, v.a. kõrgkooliõpik;
1 TP – erialane artikkel ajalehes või valdkonna tutvustamine muus meedias.