Koolitused

Koolitus 6.oktoober 2023

Hotell Dzingel konverentsikeskuses, Männiku tee 89

KAVA

8.45 – 9.00     Saabumine, tervituskohv
9.00 – 10.30   Deformatsioonide uuringu kavandamiseks vajalikud eelteadmised väljastpoolt
geodeesiat- Mairolt Kakko, REIB OÜ
10.30 – 10.45 Paus
10.45 – 12.15   “Tehnovõrkude andmed 2.1 “- Valdar Tammin, REIB OÜ (Räägitakse tehnovõrkude andmetega mõistlikust ümber käimisest 3D-mudeliteni, atribuutandmed jmt)
12.15 – 13.15   Lõuna
13.15 – 14.45   Praktiline tööde korraldus kohalike ja riiklike võrkude rekonstrueerimiselMart Härm, Metricus OÜ
14.45 – 15.00  Paus
15.00 – 16.30  Droonide kasutamine geodeetiliste tööde läbiviimisel I- Mart Rae, Rae Geodeesia OÜ (tööde planeerimine,
lubade hankimine, lennumarsruutide planeerimine, drooni valik jne, lennukõrguse, kaameranurga jm parameetrite määramine)
16.30 – 17.00  Arutelu, tunnistused.

———————————————————————————————————–

EGÜ Suveseminar 2023, 15. septlember, Viljandi

———————————————————————————————————–

Geodeetiliste võrkude tööd praktiku silmade läbi.

Tehnoloogia areng võimaldab igapäevaseid mõõdistamis- ja märkimistöid läbi viia nii, et puudub näiliselt vajadus geodeetiliste võrkude järele. Samas on selge, et mõõdistamistöid ei saa läbi viia, kui puudub geodeetiline süsteem. Geodeetilised võrgud koos looduses kindlustatud geodeetiliste punktidega on geodeetilise süsteemi füüsiline realisatsioon. Geodeetiliste punktide vahendusel muutub abstraktne süsteem „käega katsutavaks“.
Arvestades, et geodeetilisi punkte on Eestis kokku kümneid tuhandeid, on loomulik, et osa neist jääb infrastruktuuri objektide rekonstrueerimisel ja rajamisel töötsooni.

Käesolevas koolituses püütakse anda vastust küsimusele – mida võtta ette, kui geodeetiline punkt jääb ette?
Kui geodeetiline punkt „jääb ette“, siis see punkt üldiselt, kas teisaldatakse või kontrollitakse asendit. Geodeetiliste punktide teisaldamine ja asendi kontroll on käsitletav võrgu osalise rekonstrueerimisena, mis on vähemal-rohkemal määral reguleeritud seadusandlikke aktidega
Koolituses käsitletakse võrkude rekonstrueerimise erinevaid aspekte alates tööde planeerimisest, projekteerimisest kuni mõõtmismetoodika ja aruandluseni. Millega arvestada tööde tellimisel ja tööde teostamisel? Kuidas teostada tööd nii, et oleks täidetud nõuded, kuid säiliks mõõdukas paindlikkus tööde teostamisel?
Küsimustele pole sageli üheseid vastuseid. Kogemuse põhjal saab siiski anda praktilisi soovitusi suuremate probleemide vältimiseks. Koolituse läbimisega tekib ettekujutus võrkude rekonstrueerimisega seotud tööde mitmetahulisusest, mis omakorda lihtsustab ehitusettevõtjal tööde tellimist ja planeerimist ning muudab geodeedil tööde teostamise sujuvamaks

Koolitus toimub 06.06.2023, kell 11.00 – 15.30

Lektor: Mart Härm, Metricus OÜ projektijuht ja geodeet, Geodeet, tase 7

Address: Tallinn, Järvevana tee 9, ruum 3.2 (võimalus osaleda veebis)

Registreeru SIIN

____________________________________________________________

BIMI BAASTEADMISED GEODEEDILE

17.03.2023 – 17.04.2023, Online-koolitus

Eesmärk:

Üldteadmised CAD-programmidest ja BIM modelleerimisest ning vajalikust andmehõivest; 3D-ehitusprojektide lugemise oskus; erinevate tehnoloogiliste vahendite ja lahenduste kasutamine (GPS seadmed, droonid, fotogramm-meetrilised tööd, laserskaneerimine); erinevate andmetöötluse- ja analüüsi programmide kasutamine (punktipilvede modelleerimine, 3D modelleerimine, 3D mudelite koostamine masinautomaatikale).

Teemad:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine, modellerimise põhimõtted (sh projektmudeli sobitamine fotogramm-meetriast/punktipilvest saadud infoga, nt BIM projektmudeliga). Baasteadmised droonide kasutamisest ehitussektoris (hooned ja teedeehitus). Drooni lennutamisega seotud load, litsentsid, piirangud. Drooni lennuplaani koostamise põhitõed. Drooni lennutamine (sh ohutuse tagamine). Drooniandmete analüüs. Drooni kasutamine ehitusprotsessis (korduv mõõdistamine).

Registreeru SIIN


Ehitusgeodeesia täiendkoolitus 27.03.2023

Eesmärk:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine

Sihtgrupp:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Eeldused:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Teemad:

• Geodeetiliste punktide andmebaas ja geodeetilised avaandmed
• Võrgurajatised – lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
• Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel

Registreeru SIIN


 

Maa-amet korraldas katastrimõõdistamisega tegelevatele maamõõtjatele ja maakorraldustööde
tegevuslitsentsi eest vastutavatele isikutele viis katastrimõõdistamise infopäeva.

Allpool toodud kuupäevadel toimunud infopäevad lähevad arvesse kutse taotlemisel ühe erialase täiendkoolitusena nelja ainetunni väärtuses.

Infopäevad toimusid:
1. 25.09 .2018 Tartus
2. 27.09.2018 Jõhvis
3. 02.10.2018 Tallinnas
4. 03.10.2018 Pärnus
5. 09.10.2018 Tartus

6. 20.10.2022 Tallinnas

 

Eesti Geodeetide Ühing