Kutse taotlemise juhend

VAJALIKUD SAMMUD KUTSE TAOTLEMISEKS

 1. Loe hoolega läbi vajalik kutsestandard ja  kutse andmise kord ning kogu kutse andmisega seotud informatsioon sellel kodulehel.
 2. Kutse taotlemisel määratle taotletav tase, pidades silmas kutse andmise korras toodud nõutavat haridust ja töökogemust.
 3. Avalduse täitmisel pea meeles, et taotleda saad vaid ühte konkreetset taset.
 4. Määratle ka taotletavad spetsialiseerumisvaldkonnad, pidades silmas kutsestandardis toodud valdkondade kirjeldusi.
 5. Veendu, et sinu haridus, kutseoskused ja töökogemus vastavad taotletavale kutsele, tasemele ja erialadele.
 6. Täiendõppe kirjapanekul nimeta koolitusi, mida pead oma töö tulemustele oluliseks, ka neid mis pole otseselt erialased.
 7. Töökogemuse kirjeldamisel ole põhjalik. Iga taotletava eriala osas peab olema näidata piisav töökogemus. Nimeta eelkõige viimasel viiel aasta tehtud töid ja ainult neid, kus oled ise vahetult osalenud.
 8. Täida avaldus ja lisad arvutil, et komisjon saaks kontrollida taotleja arvuti kasutamise oskust.
  Käsitsi täidetud dokumente vastu ei võeta.
 9. Kinnita kõik taotluse lehed oma allkirjaga või allkirjasta fail digitaalselt ja saada meilile kutse@egu.ee
 10. Maksa kutseomistamistasu 232.80 € või  186.24 € (EGÜ üksikliikmed, kel puudub liikmemaksu võlgnevus) Eesti Geodeetide Ühingu kontole  a/a EE092200001120029931 Swedbank. Toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
 11. Esita Eesti Geodeetide Ühingule kõik vajalikud dokumendid:
  a. Korrektselt vormistatud avaldus
  b. Haridust tõendava dokumendi koopia (koos hinnetelehe või muu läbitud õppekava ainemahtusid tõendava dokumendi koopiaga)
  c. Nõuetekohaselt vormistatud CV
  d. Nõuetekohaselt vormistatud tööalase tegevuse kirjeldus
  e. Läbitud täiendkoolitusi tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
  f. Taotlejale varasemalt antud kutsetunnistus(t)e koopia(d)
  g. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
  h. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Puudulike dokumentide puhul võib kutsekomisjon jätta taotluse läbi vaatamata.
Kutseomistamistasu üldjuhul ei tagastata.

VAJALIKUD SAMMUD KUTSE TAASTÕENDAMISEKS

1. Loe hoolega läbi vajalik kutsestandard ja kutse andmise kord  ning kogu kutse andmisega seotud informatsioon sellel kodulehel.

2. Kutse taastõendamisel peab taotlejale eelmevalt olema väljastatud kutsetunnistus mille kehtivuse lõppemise tähtajast ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

3. Taastõendamine tähendab olemasoleva kutse, koos sinna juurde kuuluvate spetsialiseerumise valdkondadega, pikendamist järgmiseks 5-ks aastaks.

4. Kutse taseme tõstmine või uue spetsialiseerumise valdkonna lisamine loetakse esmaseks taotluseks.

5. Kinnita kõik taotluse lehed oma allkirjaga või allkirjasta fail digitaalselt ja saada meilile kutse@egu.ee

6. Maksa kutse taastõendamise tasu 111.60 € või 89.28 €(EGÜ üksikliikmed, kel puudub liikmemaksu võlgnevus) Eesti Geodeetide Ühingu kontole  a/a EE092200001120029931 Swedbank. Toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

7. Esita Eesti Geodeetide Ühingule kõik vajalikud dokumendid:

a. Korrektselt vormistatud avaldus
b. Haridust tõendava dokumendi koopia (koos hinnetelehe või muu läbitud õppekava ainemahtusid tõendava dokumendi koopiaga)
c. Nõuetekohaselt vormistatud CV
d. Nõuetekohaselt vormistatud tööalase tegevuse kirjeldus
e. Läbitud täiendkoolitusi tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
f. Taotlejale varasemalt antud kutsetunnistus(t)e koopia(d)
g. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
h. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Puudulike dokumentide puhul võib kutsekomisjon jätta taotluse läbi vaatamata.
Kutse taastaotlemise tasu üldjuhul ei tagastata.

 

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED


Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Maamõõdutehnik, tase 4 esmakordse taotlemise eeltingimused:
Töömaailma taotlejatel:
a) erialane keskeri- või kutsekeskharidus
või
b) keskharidus, vähemalt 3-aastane erialane töökogemus ning vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses erialaste täiendkoolituste läbimine viimase 3 aasta jooksul.

Kutseõppeasutuse lõpetamisel:
c) erialase kutseõppe tasemeõppe õppekava täies mahus läbimine (sh õppepraktika osa)

Geodeet, tase 5 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geodeesia, maamõõtmine) kutsehariduse ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
b) muu lähedase valdkonna kõrghariduse (tingimusel et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP mahus geodeesia aineid) ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
c) erialase (geomaatika) bakalaureuse tasemel kõrghariduse (sisaldab vähemalt 45 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt ühe erialase täiendkoolituse (kokku min. 8 akad. tundi) läbimine
või
d) erialase (rakendusgeodeesia) rakenduskõrghariduse (sisaldas vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt ühe erialase täiendkoolituse (kokku min. 8 akad. tundi) läbimine
või
e) erialase 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse (vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 1-aastase erialase töökogemuse olemasolu.

Geodeet, tase 6 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geodeesia, maamõõtmine) kutsehariduse ja 10-aastane erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme erialase täiendkoolituse (kokku min. 32 akad. tundi) läbimine
või
b) muu lähedase valdkonna kõrghariduse (tingimusel et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP mahus geodeesia aineid) ja 10-aastane erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme erialase täiendkoolituse (kokku min. 32 akad. tundi) läbimine
või
c) erialase (geomaatika) bakalaureuse tasemel kõrghariduse (sisaldas vähemalt 45 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 6-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
d) erialase (rakendusgeodeesia) rakenduskõrghariduse (sisaldas vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid), ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
e) erialase 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse (vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 4-aastane erialane töökogemuse olemasolu ja vähemalt 1 erialase täiendkoolituse (kokku min. 16 akad. tundi) läbimine.

Geodeesiainsener, tase 7 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) 5a õppe baasil omandatud erialane kõrgharidus (vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 3
b) minimaalselt 3 täiendkoolituse (üldmahus min. 32 akad. tundi) läbimine viimase 5 aasta jooksul, kusjuures vähemalt üks läbitud koolitustest on erialane koolitus ja
c) taotlejal on vähemalt 7-aastane erialane diplomijärgne töökogemus.

Maakorraldaja, tase 5 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geodeesia, maamõõtmine) kutsehariduse ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
b) muu valdkonna kõrghariduse ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme erialase täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
c) erialase (geomaatika, maamõõtmine, geodeesia, maakorraldus, kinnisvara planeerimine) bakalaureuse tasemel kõrghariduse ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
d) maakorralduse või kinnisvara planeerimise või geodeesia alase 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse ja 1-aastase erialase töökogemuse olemasolu.

Maakorraldaja, tase 6 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geomaatika, maamõõtmine, geodeesia, maakorraldus, kinnisvara planeerimine) bakalaureuse tasemel kõrghariduse ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
b) muu valdkonna kõrghariduse ja 8-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
c) maakorralduse või kinnisvara planeerimise 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse ja 3-aastane erialane töökogemuse olemasolu ja vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul.

Maakorraldaja, tase 7 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) Magistritasemel maakorralduse või kinnisvara planeerimise erialane kõrgharidus ja
b) vähemalt 5-aastane erialane töökogemus ja
c) vähemalt 1 erialase ning 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine
viimase 3 aasta jooksul.


Kutse taastõendamise eeltingimused

Maamõõdutehnik, tase 4
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet II või maamõõdutehnik, tase 4 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet II või maamõõdutehnik, tase 4 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud erialaseid täiendkoolitusi viimase 5 aasta jooksul vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.

Geodeet, tase 5
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet III või geodeet, tase 5 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet III või geodeet, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 8 akad. tunni mahus ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.

Geodeet, tase 6
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet IV või geodeet, tase 6 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet IV või geodeet, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 16 akad. tunni mahus ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.

Geodeesiainsener, tase 7
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet V või geodeet, tase 7 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet V või geodeet, tase 7 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 16 akad. tunni mahus ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.

Maakorraldaja, tase 5
a) Isikule on eelnevalt väljastatud maamõõtja, tase 5 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3-aastat talle eelnevalt antud maamõõtja, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 3 täiendkoolitust ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.

Maakorraldaja, tase 6
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Maakorraldaja IV või maakorraldaja, tase 6 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3-aastat talle eelnevalt antud Maakorraldaja IV või maakorraldaja, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduvat täiendkoolitust viimase 5 aasta jooksul ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.

Maakorraldaja, tase 7
a) Isikule on eelnevalt väljastatud maakorraldaja, tase 7 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3-aastat talle eelnevalt antud maakorraldaja, tase 7 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 1 erialase ja 2 muud maakorraldaja tööga seonduvat täiendkoolitust ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.