Kutsekomisjoni koosseis

EESTI GEODEETIDE ÜHINGU  KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS

Margus SarapikEesti Geodeetide Ühing, kutsekomisjoni esimees
Anne kassTallinna Linnavaraamet
Artu EllmannTallinna Tehnikaülikool
Evelin JürgensonEesti Maaülikool
Jaan KallandiEesti Geodeetide Ühing
Karin KolloEesti Geodeetide Ühing
Mairolt KakkoEesti Geodeetide Ühing
Margus SaavikEesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit
Raivo RanneTallinna Tehnikakõrgkool
Tiit HionEesti Geodeetide Ühing

Alates 01.07.2024

Kutsekomisjoni koosseis:
a) Eesti Geodeetide Ühingu esindajad (2 esindajat) Margus Sarapik, Raul Vanikov

b) Riigisektori esindaja (1 esindaja) Karin Kollo – Maa- ja Ruumiamet, kuni selle moodustamiseni Maa-amet
c) Kõrgkoolid (2 esindajat) Aive Liibusk – Eesti Maaülikool ja Artu Ellmann – Tallinna Tehnikaülikool
d) Muud osapooled (1 esindaja) – Anne Kass – kohaliku omavalitsuse esindaja

EESTI GEODEETIDE ÜHINGU KUTSEKOMISJONI TEGEVUSSTATUUT

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Geodeetide Ühingu (EGÜ) kutsekomisjon on geomaatika valdkonna kutsekvalifikatsioonide tõendamist ja omistamist (edaspidi kutseomistamist) korraldav organ.
1.2 Kutsekomisjon juhindub oma töös käesolevast tegevusstatuudist, geomaatika valdkonna kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja omistamise korrast, Kutseseadusest, standardist EVS-EN 45013 “Üldkriteeriumid personali sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganitele” ja kutsestandarditest.

2. KUTSEKOMISJONI PÄDEVUS, ÕIGUSED JA VASTUTUS

2.1 Kutsekomisjoni pädevusse kuulub valdkonna kutseomistamise korraldamine.
2.2 Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on arendada ja hinnata geodeetide ja maakorraldajate kutseoskusi.
2.3 Oma eesmärgi saavutamiseks on kutsekomisjonil õigus:
a) korraldada geodeetide ja maakorraldajate kutseomistamiseks vajalike nõuete ja protseduuride väljatöötamist ning nende regulaarset kaasajastamist;
b) korraldada kutseeksameid vastavalt kutsenõukogu poolt kinnitatud kutsekvalifikatsiooni omistamise korrale;
c) moodustada kutseeksamite läbiviimiseks eksamikomisjone;
d) hinnata kutseeksamiks ettevalmistava koolituse ja õppekavade vastavust kutsestandarditele ja kutseeksaminõuetele;
e) korraldada kutseõppeasutuste ning ettevõtete tunnustamist kutseeksamikeskustena;
f) teha ettepanekud EGÜ-le lepingute sõlmimiseks kutseeksamikeskuste ja eksamikomisjonide liikmetega;
g) langetada otsused kutsekvalifikatsiooni omistamise või mitteomistamise kohta;
h) teostada eksamitulemuste apellatsioonide lahendamist;
i) teha ettepanekuid EGÜ-le kutsetunnistuse väljaandmisega seotud eelarve ning kutsekomisjoni ja eksamikomisjoni liikmete tasustamise osas;
j) teha ettepanekuid valdkonda reguleerivatesse õigusaktidesse.
2.4 Kutsekomisjon vastutab geodeetide ja maakorraldajate kutseomistamise vastavuse eest kehtivate seadusandlike aktide ja kutsestandarditega.

3. KUTSEKOMISJONI MOODUSTAMINE, KOOSSEIS

3.1 Kutsekomisjoni moodustab EGÜ, kui geodeetidele ja maakorraldajatele kutsekvalifikatsioone omistav organ.
3.2 Kutsekomisjon moodustatakse kutseomistamise protsessist huvitatud organisatsioonide, tööandjate, töötajate, kutse- ja erialaliitude ning koolitajate esindajatest.
3.3 EGÜ kutsekomisjoni liikmeteks kutsutakse:
Eesti Geodeetide Ühing (4 esindajat)
Eesti Projektbüroode Liit (1 esindaja)
Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (1 esindaja)
Maa-amet (3 esindajat)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (1 esindaja)
Kõrgkoolid (2 esindajat)
Kutsekool (1 esindaja)
3.4 Kutsekomisjonil on õigus vajadusel kaasata oma töösse eksperte.
3.5 Kutsekomisjon moodustatakse maksimaalselt viieteistkümneliikmelisena.
3.6 Kutsekomisjoni liikmed määratakse kuni kaheks aastaks.
3.7 Kutsekomisjoni liikmel on õigus enda liikmelisus peatada.
3.8 EGÜ võib teha ettepaneku kutsekomisjoni liikme tagasikutsumiseks selle liikme määranud organisatsioonile, kui kutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta.

4. KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD

4.1 Kutsekomisjoni töövorm on koosolek.
4.2 Kutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
4.3 Kutsekomisjon tuleb kokku esimehe või tema äraolekul aseesimehe kutsel vastavalt vajadusele, kusjuures koosolekukutsed tuleb edastada komisjoni liikmetele üldjuhul hiljemalt seitse (7) päeva enne koosolekut.
4.4 Kutsekomisjon on otsustusvõimeline, kui on kohal vähemalt pool selle liikmetest.
4.5 Kutsekomisjoni otsused võetakse vastu vähemalt 2/3 häälteenamusega.
4.6 Hääletusi võib teha ka kirjalikult.
4.7 Kutsekomisjoni liikmel on koosolekul mitteosalemise korral õigus volitada oma esindajat enda eest hääletama, teavitades sellest kutsekomisjoni esimeest enne koosolekut.
4.8 Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse.
4.9 Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on selle esimehel või tema puudumisel aseesimehel.
4.10 Kutsekomisjoni ja eksamikomisjoni liikmete tasustamise alused töötab välja EGÜ ja kooskõlastab Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu.