Heade tavade koodeks

1. Maamõõtja peab käsitlema keskkonnaprobleeme mõistvalt, hoolikalt ja ausalt.

1.1 Maamõõtja peab edasi arendama ja esindama üldist tähelepanu keskkonnaprobleemidele ja keskkonda säilitava arengu printsiipide vastu.
1.2 Maamõõtja peab igast probleemist, mis seondub keskkonna ja selle säilitava arendamisega teavitama klienti, andes samas ka oma kompetentse ettepaneku.
1.3 Maamõõtja peab tellima vastava ekspertiisi, kui maamõõtja enese teadmistest jääb vajaka, et spetsiifilisi keskkonna probleeme lahendada.
1.4 Maamõõtja peab töö hinna sisse arvestama keskkonna kaitsmise ja parandamise kulud nende oluliste faktorite osas, mida kasutatakse projekti hinna määramisel.
1.5 Maamõõtja peab kindlustama selle, et keskkonnamõjude hinnangud, planeeringud ja korraldus on integreeritud nendesse tegevustesse, milledel on tõenäoliselt oluline mõju keskkonnale.
1.6 Maamõõtja peab lähtuma seadusandluseset ja püüdma arendada keskkonna kaitsmist edasi, kui ühiskonnale sellest tulenev kasu õigustab sellele tehtud kulutusi.

2. Maamõõtja peab püüdma ära hoida praktiseerimist maamõõdu alal ilma vastavate volitusteta.

2.1 Maamõõtja ei tohi alla kirjutada dokumendile, rapordile või plaanile, mis puutb töösse, mis ei ole teostatud maamõõtja isiklikul juhendamisel.
2.2 Maamõõtja ei tohi asuda lepingutesse, mis võimaldaks mõnel volituseta kodanikul või juriidilisel isikul tegutseda maamõõtja elukutsel otseselt või kaudselt.
2.3 Maamõõtja ei tohi teadlikult ja tahtlikult saada mingi süüteo osaliseks sellega, et ta ei teata mingist volitamata tegevusest vastava elukutse riiklikule asutusele.
2.4 Maamõõtja peab takistama ebaprofessionaalset tegevust, mida võiks tõlgendada ühiskonna poolt kui oma loomult professionaalset.
2.5 Maamõõtja ei tohi rajada harukontoreid, kui need kontorid ei ole kohapealse professionaalse maamõõtja kontrollimise ja juhtimise all.

3. Maamõõtja peab kaasa aitama maamõtja elukutse ausa ja kompetentse maine säilitamisele ning aitama kaasa maamõõtmissüsteemi parandamisele.

3.1 Maamõõtja kannab professionaalset vastutust kõigi tööde eest, mida teevad tema alluvad töötajad, ka mitteprofessionaalid.
3.2 Maamõõtja ei tohi soovitada maamõõtjaks inimest, keda maamõõtja teab kui sobimatut, kas selle isiku iseloomu, hariduse või muude põhjuste tõttu.
3.3 Maamõõtja peab pidevalt laiendama oma teadmisi ja oskusi osaledes vastavates erialastes koolitus- ja täiendõppeprogrammides.
3.4 Maamõõtja peab registreerima pidevalt, selgelt ja konkreetselt kõiki töid ja säilitama dokumente kõigist mõõdistamistöödest.
3.5 Maamõõtja peab klienti või tööandjat alati ausalt ja hoolikalt teenindama, kasutades kõiki oma professionaalseid teadmisi ja oskusi.

4. Maamõõtja aitab oma õpilastel ja alluvatel saavutada nende tegevuses kõrget taset täitmaks ülesandeid ühiskonna ees.

4.1 Maamõõtja peab instrueerima õpilasi ja teisi kaastöölisi maamõõtmise küsimustes.
4.2 Maamõõtja peab abistama ja juhendama õpilasi, nende maamõõtmise teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste arendamisel.
4.3 Maamõõtja peab kindlustama töötajatele ja õpilastele korralikud töötingimused ja õiglase töötasu.
4.4 Maamõõtja peab kasvatama kõikidesse oma töötajatesse ausust ja mõistmist elukutse professionaalsetest kohustustest ühiskonna ees.

5. Maamõõtja peab oma profesionaalsete teenuste eest võetavat tasu hindama ja vastu võtma ausalt ja õiglaselt, arvestades osutatud teenuste vastavat tehnilist koplekssust, vastutust ja kohustusi.

5.1 Maamõõtja ei tohi võtta mingeid petturlikke või liialdatud hinnaga töö tasusid osutatud teenuste eest.
5.2 Maamõõtja peab kliendi nõudmisel esitama kõik töötasu määratlemiseks vajalikud detailid.

6. Maamõõtja peaks igati hoiduma ka professionaalse kõlvatuse näivusest.

6.1 Maamõõtja peab klienti teavitama igast võimalikust konfliktist, tingitunaerinevatest huvidest, omanditest või eelnevatest töödest, mis võiks kahjustada kliendile osutatavate teenuste kvaliteeti.
6.2 Maamõõtja nime ei tohi kasutada professionaalsel eesmärgil ühegi isiku või ettevõttega, millel on kahtlane või kahtlustäratav iseloom.
6.3 Maamõõtja peab hoiduma avalikust kolleegide käitumise või praktiseerimise kritiseerimisest.
6.4 Maamõõtja ei tohi vastu võtta tasu sama töö esst rohkem kui ühest allikast, välja arvatud juhul, kui kõik osapooled sellest teadlikud on.
6.5 Maamõõtja peab kindlustama selle, et kliendid oleksid teadlikud kõigist edasikaebamise võimalustest juhul, kui tekivad vaidlused arvete või professionaalse käitumise küsimustes.

7. Maamõõtja säilitab konfidentsiaalsuse klientide ja temale usaldatud informatsiooni suhtes, mida maamõõtja võib saada klientide tegevuse kohta.

7.1 Maamõõtja peab jääma konfidentsiaalseks, austades kliendi äritegevust nii käesoleval ajal kui ka hiljem, pärast maamõõtja ülesannete täitmist.
7.2 Maamõõtja vastutab selle eest, et käesolevaid nõudeid täidaksid kõik tema alluvad ja õpilased.

8. Maamõõtja peab tegutsema klientide huvides sõltumatu, erapooletu ja kompetentse professionaalina.

8.1 Maamõõtja ei tohi teha kompromisse esindades erinevaid huvisid ja kohustusi, vaid tegutseb rangelt järgides seadust, kliendi huvides.
8.2 Maamõõtja ei tohi vastu võtta ülesandeid, mis ületavad maamõõtja professionaalset kompetentsust.
8.3 Maamõõtja ei tohi püüda piirata lepingute kaudu või teisel viisil maamõõtja personaalset vastutust kliendi ees.
8.4 Maamõõtja ei tohi vastu ülesandeid, mis ületavad firma võimalusi nende täitmiseks nõutava aja jooksul ja professionaalsel tasemel.

9. Maamõõtja peab säilitama oma elukutse väärikuse seoses klientide, kolleegide ja alluvatega.

9.1 Maamõõtja peab tagama maamõõtja tegevuse reklaamimise avalikkusele ainult adekvaatse informatsiooni baasil.
9.2 Maamõõtja peab hoiduma kõikvõimalikest valedest või eksitavatest avaldustest või ennastkiitvast keelepruugist ükskõik millises reklaamis. Professionaalne reklaam peaks olema pigem informatiivne, kui kõmuline.
9.3 Maamõõtja ei tohi püüda otseselt või kaudselt kahjustada mõne teise maamõõtja professionaalset reputatsiooni ja ärilisi väljavaateid.
9.4 Maamõõtja ei tohi teadlikult paluda endale tööülesandeid teise maamõõtja klientidelt.
9.5 Maamõõtja peab igati soodustama ausat konkurentsi.

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.

GEODEET nr 52 ilmus 2024 aasta jaanuaris.

Ootame igal ajal  artikleid aadressile geodeet@egu.ee

Palume võimalusel teha pildid nii hea kvaliteediga kui võimalik, seda nii pikslite kui valguse osas. Vajadusel võib saata pildid eraldi.

Reklaamide osas kontakteeruda palun egu@egu.ee. 
Reklaamid on tasulised.

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Aive Liibusk

Toimetus:

Aive Liibusk, Helju Jürma.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee