Eetikakoodeks

Sissejuhatus

Eesti Geodeetide Ühingu (EGÜ) eetilised põhimõtted ja head tavad tuginevad Rahvusvahelise Maamõõtjate Föderatsiooni (FIG) seisukohtadele. FIG arvab, ettingituna kultuurilisest, keelelisest, õiguslikest ja sotsiaalsetest erinevustest rahvusvahelises ulatuses, tuleb detailsemad nõudmised esitada koodeksi kujul iga riigi vastava kutseühingu poolt, arvestades iga konkreetse maa tingimusi. FIG on samas seisukohal, et ülemaailmselt peetakse maamõõtja elukutset selliseks, millel on kehtivad fundamentaalsed eetilised väärtushinnangud ja üldised eesmärgid.

Ühiskondlik huvi

1. Maamõõtja ülesanded ühiskonna kui terviku ees, asetavad talle mitmeid eetilisi kohustusi oma professionaalsete kohustuste läbiviimisel.

Klientidele ja ühiskonnale laiemas mõttes peab maamõõtja töö olema usaldatav, objektiivne ja aus, kui ta esitab professionaalseid arvamusi geograafiliste süsteemide ja andmete kohta.

2. Maamõõtjate esmane kohustus ei ole alati kohustus kliendi ees, vaid pigem laiemas mõttes ühiskonna ees. Maamõõtja on oma põhiolemuselt faktide ja geograafilise informatsiooni hankija. Toetudes faktidele, mis maamõõtja on leidnud, oodatakse tihti, et ta annaks oma professionaalse arvamuse, kas siis erinevatele tulemustele või ühiskondlike probleemide lahendustele. Ükskõik, kas ta uurib erakliendi kinnistu piiride küsimust või viib läbi muid mõõdistamisi, on tema oskusi vaja selleks, et kindlaks määrata parim võimalik informatsioon, antud situatsioonis.

Kutse andmise sügisvoor 2017 (21.09.2017)

Sügisesesse kutsetaotlemise vooru ootame taotlejate avaldusi. Avalduste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2017. 

Loe edasi

Seetõttu on oluline, et maamõõtja oleks hoolas, kompetentne, erapooletu ja vaieldamatult aus ning ta kindlustab selle, et see informatsioon, mille ta välja selgitab ja esitab, on tõene, korrektne ning täielik, vastavalt tema parimatele võimetele ja teadmistele.

3. Maamõõtja töö on kumulatiivne ja pikaajalise mõjuga tulevastele põlvkondadele. Informatsiooni baasil luuakse teadmised. Paljud maamõõtja funktsioonid on olulised ühiskonnale laiemas mõttes. Ükskõik, kas nad on mõeldud kindlale kliendile või mitte. Enamus informatsiooni muutub mingi aja jooksul ühiskondlikuks informatsiooniks ning seda võidakse kasutada eesmärkidel, mis on erinaevad sellest eesmärgist, mille jaoks informatsiooni algselt koguti. Maa mõõdistamise andmed on aluseks kaardistamisel ja planeeringutel, mida ühiskond usaldab ja millele toetutakse geograafiliste teadmiste baasi laiendamisel.

4. Riiklikus või omavalitsuste alluvuses olevad maamõõtjad peavad oma professionaalsete ülesannete täitmisel kinni pidama käitumisstandarditest, mis on sama kõrged, kui Koodeks nõuab erapraksisega maamõõtjatelt.

Eetilised põhimõtted

Ausus

 • Maamõõtjad peavad alati täitma aususe ja hoolikuse kõige kõrgemaid nõudeid kõigi nende suhtes, kellega neil on kas otseselt või kaudselt kontakte.
 • Maamõõtjad peavad teostama mõõtmist ja kõigi andmete registrrerimist hoolikalt ja piinlikult täpselt.

Lõpetamised Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas 2017 (25.05.2017)

11 geodeesia ning 8 maakorralduse ja kinnisvara suuna bakalureusetööd.

Loe edasi

Sõltumatus

 • Maamõõtjad peavad toimima maamõõtja elukutsel hoolikalt ja ausalt vastavuses seadustega.
 • Maamõõtjad peavad säilitama oma sõltumatuse, mis võimaldab neil anda oma klientidele erapooletut nõu.
 • Maamõõtjad peavad säilitama oma sõltumatuse ükskõik millise maaomaniku suhtes, suhtudes temasse ilma eelarvamusteta.

Kompetentsus

 • Maamõõtjad peavad säilitama oma teadmised ja oskused ning pidama sammu arengutega ja muutustega oma erialal seoses ühiskonna ees seisvate probleemidega.
 • Maamõõtjad peavad rakendama oma parimaid jõupingutusi, peavad töötama kompetentselt ja hoolikalt. Nad ei tohi võtta ette tööd, mida nad ei suuda nõutaval tasemel teostada.

Kohustus

 • Maamõõtjad peavad alati säilitama konfidentsiaalsuse oma parasjagu olevate või eelnevate klientide asjade suhtes, kui just seadus ei nõua teistmoodi.
 • Maamõõtjad ei tohi end asetada positsiooni, kus nende klientide huvid satuvad konflikti nende endi, kaaslaste või teiste klientide huvidega.

Kevadkonverents (24.10.2017)

Eesti Geodeetide Ühingu Kevadkonverents toimub 9. märtsil 2018 Radisson Blu Sky Hotell konverentsikeskuses.

Loe edasi
 • Maamõõtjad peavad keskkonnanõudeid- ja kaitselisi probleeme käsitlema mõistvalt, hoolikalt ja ausalt.
 • Maamõttjad peavad rakendama oma oskusi ühiskonna aregu huvides.
 • Maamõõtjad peavad käsitlema ühiskonna huvisid ülimuslikena, allutades neile alati kohustused oma klientide ees ja kõkide maaomanike huvid.
 • Maamõõtjad peavad kõik mõõtmised teostama kohusetruult ja oma parimate võimete kohaselt, arvestades vastavalt kõikide osapoolte seaduslikke õigusi.
 • Maamõõtjad käituvad oma klientide ja kolleegidega alati ausalt, õiglaselt ja austusega.

Ajakirja tellimiseks või ostmiseks saada tellija andmed meilile: egu@egu.ee.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: egu@egu.ee.