Maamõõtjate tegevuslitsentside kehtivus pikeneb

Maakatastriseaduse muudatus tagab maamõõdutööde kättesaadavuse nii eriolukorra ajal kui ka pärast seda.

Vabariigi President kuulutas täna, 4. mail välja maakatastriseaduse täienduse, mis pikendab enne 1. juulit 2018 välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentside kehtivusaega, mis muidu oleks lõppenud 1. juulil 2020. Värske seadusemuudatuse kohaselt kehtivad kõik enne 1. juulit 2018 väljastatud maakorraldustööde tegevuslitsentsid veel kuni 180 päeva pärast eriolukorra lõppemist. Samuti lisati erisus neile, kelle tegevuslitsents lõpeb eriolukorra ajal või kuue kuu jooksul selle lõppemisest arvates, et tagada ka neile võimalus eriolukorra ajal edasi tegutseda sarnaselt nendega, kelle tegevuslitsents lõpeb hiljem.

Seadusemuudatuse tingis Eesti Vabariigis märtsis välja kuulutatud eriolukord ja sellega seotud piirangud. Maamõõtjatel osutus võimatuks taotleda litsentsi saamise eelduseks olevat maakorraldaja kutset ning teostada katastrimõõdistamist ja maakorraldustöid. Muudatusega antakse maamõõtjatele aega pooleliolevate tööde lõpetamiseks enne litsentsi kehtivusaja lõppu ja tagatakse maamõõdutöödeks piisav võimekus nii eriolukorra ajal kui ka pärast seda. Pärast eriolukorra lõppemist on seega litsentsiomanikel 180 päeva, et läbida vajalikud koolitused, sooritada kutseeksam ja taotleda tegevuslitsentsi ning lõpetada pooleliolevad tööd.

Seadusemuudatus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Täiendav info:

Tõnu Kägo, Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna juhataja, 6750845, Tonu.Kago@maaamet.ee

https://www.maaamet.ee/et/uudised/maamootjate-tegevuslitsentside-kehtivus-pikeneb